Veda nás baví.
               

Veda nás baví.

Dátum: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je to príroda, ktorá prostredníctvom pozorovania a experimentu nás učí ako posúvať naše poznanie  k novým horizontom. Veda je súborom disciplín ako je fyzika, chémia, biológia a ďalšie, pretavené do technických disciplín, ako je  mechanika, elektronika, robotika a strojárenstvo, ktoré nám pomáhajú zlepšiť a obohatiť život človeka.

Medzi voľno časové aktivity skupiny mladých ľudí patrí záujem o elektroniku a robotiku. V Partizánskom už niekoľko rokov úspešne pracuje krúžok elektroniky, počítačov a robotiky AMAVET klubu 808, ktorý vedie Ing. Ľudovít Baranček. Krúžok úzko spolupracuje s Centrom voľného času a prakticky funguje v jeho priestoroch. Vo svojich začiatkoch pracoval len s malým množstvom robotických stavebníc. Vďaka dotáciám a projektovému systému AMAVET, vedeniu mesta Partizánske, projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja Interaktívna a zážitková veda, projektu Meet and Code v rámci týždňa programovania a ďalším príspevkom sa podarilo množstvo stavebníc podstatne rozšíriť. Vzrástol aj počet záujemcov o špičkovú vedu akou je elektronika a robotika. I keď v podaní krúžkovej činnosti má ešte veľmi ďaleko k aplikáciám pre reálnu prax.

Medzi dvadsiatimi dvomi záujemcami o robotiku  z radov školskej mládeže nájdeme žiakov z Partizánskeho, Brodzian, Klátovej Novej Vsi aj z Hornej Vsi. Začiatočníkov, záujemcov o robotiku môžete v CVČ nájsť každú stredu od 17:30 h do 19:00 h. Vzhľadom k tomu, že robotika je jedným z výstupov cezhraničného projektu AstroCom, ktorý realizovala miestna hvezdáreň, je v jej záujme pokračovať v tejto aktivite, preto podporuje i naďalej tieto činnosti. Oslovil som preto členov krúžku a položil i všetečnú otázku: „Prečo si sa prihlásil do robotického krúžku?“ Adam Žuži, žiak 4. triedy ZŠ Brodzany: „Do krúžku robotiky som sa prihlásil, pretože robotika má zaujíma a baví. Môj strýko je programátor a preto ma to aj zaujíma. Zaujímam sa aj o programovanie.“ Jakub Gálik žiak 3. triedy ZŠ Brodzany: „Lego ma baví a chcel by som ho, baví ma aj programovanie a stavanie lego stavebníc.“ Branislav Cibuľka žiak 5.A, ZŠ R. Kaufmana: „Robotický krúžok ma baví, zaujímam sa o programovanie, rad sa presvedčím, že čo postavím a naprogramujem, či to aj funguje.“

Dominik Beliansky žiak 2.B ZŠ R. Jašíka: „Bavia ma roboty. Videl som film WALL-E, a zistil som že robotika je zaujímavá a preto sa ju chcem naučiť a poznať.“

Ďalší členovia krúžku viac či menej podobne zhodnotili svoj záujem o robotiku. Môžete sa sami presvedčiť, že našu mládež veda baví. Pre tých, ktorých zaujíma ako funguje svet okolo nás, ale nechcú o tom len čítať, všetko si chcú vyskúšať, ohmatať a zostrojiť, je krúžok robotiky stále prístupný. 

V minulom roku získal krúžok mikroelektroniky, VT a robotiky pri Centre voľného času ďalšie dve stavebnice Lego Mindstorms EV3. Nový programovací kit Arduino mu vytvoril priestor na programovanie nových funkcií pre roboty. Ďalší priestor pre kreatívnu prácu členov krúžku ponúka 3D tlačiareň i3MK25, ktorá umožní dotvárať dizajn robotov, vyrábať poškodené alebo stratené diely zo stavebníc. Oživením celej práce je i multimediálny počítač, ktorým sa v spojení s projekčným zariadením učíme programovať, prípadne sa virtuálne zúčastniť robotických súťaži doma aj v zahraničí, a tak získať predstavu o obsahu jednotlivých súťaží. Prostredníctvom techniky si vlastne členovia krúžku zvyšujú svoje technické zručnosti a vedomosti a v konečnom dôsledku sa zdokonaľujú aj v predvádzaní a prezentácii svojej činnosti. Cieľom krúžkovej činnosti nie je len zmysluplné využívanie voľného času, ale predovšetkým účasť na súťažiach a výmena skúsenosti v oblasti robotických vied.

Text a foto Vladimír Mešter, pre Amavet Revue upravil Ľudovit Baranček