Technická súťaž AMAVET klubu č. 937
               

Technická súťaž AMAVET klubu č. 937

Dátum: 06.05.2015  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

sutazPodporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže do technických oblastí. Ukázať im zábavnou formou svet vedy a techniky to bol jeden z cieľov V. ročníka „Technickej súťaže pre žiakov ZŠ“, ktorú zorganizoval klub AMAVET 937 pri SŠ , Kremnička v spolupráci s ÚKC ZSVTS. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici. 

Súťažiacich a organizátorov súťaže privítala riaditeľka školy Mgr. Natália Kostúrová. Súťaž otvoril a moderoval Vladimír Kováčik vedúci klubu AMAVET 937. Súťažilo sa v 6 odborných kategóriách z oblasti logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky, astrológie a v jednoduchých technických pokusoch, ktoré súťažiaci realizovali v dvoch kolách.  Výsledky súťažiacich vyhodnocovala odborná porota zložená z dvoch členov AMAVETu  a člena ÚKC ZSVTS . Celkove súťažilo 15  žiakov 8. ročníka zo ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Trieda SNP, ZŠ J.G.T. Gaštanová a ZŠ Hrnčiarska zo Zvolena. Po  vyhodnotení ich výsledkov sa na prvom mieste  umiestnil žiak Emanuel Kucbel zo ZŠ Hrnčiarska, na druhom mieste sa umiestnila žiačka Michaela Vallová zo ZŠ J.G.T. Gaštanová a na treťom mieste sa umiestnil žiak Daniel Koreň zo ZŠ Radvanská. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. V rámci škôl sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Hrnčiarska zo Zvolena, na druhom mieste ZŠ J.G.T. Gaštanová a na treťom mieste ZŠ Radvanská. Školy získali poháre a diplomy. Okrem súťaže členovia klubu AMAVET  pripravili pre súťažiacich a záujemcov  ukážky zo svojej činnosti.  Uskutočnili ukážky prác s robotmi a na posteroch prezentovali oblasti do ktorých zameriavajú svoju činnosť od plánovaných úloh v roku 2015 cez činnosti členov klubu zo ZŠ a SŠ.

Na záver môžeme skonštatovať, že usmerňovanie a vzbudzovanie záujmu žiakov o technické oblastí má veľký význam nielen vo výchovno vzdelávacom procese a v práci pedagógov, ale aj v neformálnom vzdelávaní. Podujatia podobného zamerania prispievajú, že záujem mladých ľudí o technické odbory v rámci činnosti AMAVETu  má stúpajúcu tendenciu.

Vladimír Kováčik, AMAVET klub. č. 937

sutaz

sutaz

sutaz