Mládež | Veda | Technika
               

Grantový systém AMAVET 2018

Zverejnené: 04.01.2017  |  Autor: Peťo  |  Kategória: Nekategorizované

Grantový systém AMAVET

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie klubom AMAVET

 

Na základe Programu finančnej podpory aktivít pre mládež na roky 2014 - 2020, zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzavretej v zmysle zákona 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerozdelí AMAVET finančnú dotáciu v roku 2018 aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

Valné zhromaždenie AMAVETu dňa 8.12.2012 rozhodlo o grantovom programe, ktorého úlohou je finančná podpora klubových aktivít detí a mládeže a najmä podpora aktivít priamo súvisiacich s cieľmi OZ AMAVET podľa stanov združenia.

Žiadosť pre udelenie finančnej dotácie cez grantový program AMAVET klubom AMAVET sa uskutoční prostredníctvom vyplneného FORMULÁRA. Na stiahnutie: MS Word .DOCX (2007-2013) alebo .DOC (2003).

Kluby AMAVET môžu podať žiadosť pre udelenie finančnej dotácie prostredníctvom klubového projektu do 28.2.2018 formou vyplneného formulára grantového systému AMAVET odoslaním na email topolsky@amavet.sk a podpísaný formulár na adresu:

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4
831 52  Bratislava

Prosíme o dodržanie oboch spôsobov doručenia projektu (elektronicky aj poštou).

AMAVET v roku 2018 prerozdelí dotáciu z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. Na základe bodového hodnotenia klubovej činnosti za kalendárny rok dostanú kluby dotáciu vo výške 80% z dotácie a Grantový systém AMAVET bude tvoriť 20% z dotácie.

Podaný projekt napĺňa ciele, ktoré sú zverejnené v Stanovách OZ AMAVET, čl. 2. a ciele, princípy a podmienky PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014-2020.

Rozpočet podaného projektu sa riadi Internou smernicou (na stiahnutie): 1/2010 a 2/2010. Výška žiadanej dotácie je  maximálne do 500 €. 

Grantová komisia začne svoju činnosť po zverejnení výšky dotácie pre AMAVET z MŠVVaŠ SR na rok 2018 a vyhodnotí projekty do 31.3.2018. O výsledkoch je povinný Sekretariát informovať žiadateľa najneskôr do siedmich kalendárnych dní od tohto dátumu prostredníctvom mailu. Grantová komisia bude pri hodnotení prijatých projektov a rozhodovaní brať v úvahu aj tieto ukazovatele: počet detí, počet stretnutí, počet nahlásených aktivít. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa podaného projektu.

V prípade schválenia projektu budú bezprostredne po prijatí finančnej dotácie na účet AMAVETu kluby vyzvané k podpísaniu zmluvy, ktorá im bude zaslaná poštou. Po podpísaní zmluvy budú finančné prostriedky prevedené do 14 dní bezhotovostne na bankový účet klubu AMAVET. Vo výnimočných prípadoch, tzn. ak klub nemá zriadený účet budú finančné prostriedky poslané poštovou poukážkou na meno vedúceho klubu.

Tešíme sa na Vaše podnetné projekty.

Predsedníctvo AMAVET

Jozef Ristvej

Marián Giba

Gabriela Kukolová

Vybavuje: Peter Topoľský (02 44 87 23 31, 0905 506 312)

Formulár na vyúčtovanie projektu

Vyhlásenie o realizovaní projektu

Prehľad schválených projektov 2018

Prehľad schválených projektov 2017

Prehľad schválených projektov 2016

Prehľad schválených projektov 2015

Prehľad schválených projektov 2014