Murgašové dni vysielali opäť vlny k J. Murgašovi
               

Murgašové dni vysielali opäť vlny k J. Murgašovi

Dátum: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V dňoch 18.-19.októbra 2018 počas Murgašových dní na Súkromnom gymnáziu v Lučenci sme napĺňali Murgašov odkaz: „Keď má človek  silnú vôľu a chuť do práce, nemôže ho znechutiť žiadna prekážka“. Chuť do práce a radosť z objavovaného nechýbala ani fyzikárom z rôznych miest Slovenska.

9. Murgašové dni sa konali pod taktovkou Mgr. Ľubici Morkovej. Podujatie otvorila a srdečne privítala  fyzikárov na pôde školy riaditeľka Mgr. Saskia Palkovičová. Na pôde mesta privítala účastníkov primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Počas dvoch dní, plných prednášok a úžasných fyzikálnych experimentov, sa v laboratóriu vystriedali zanietenci fyziky.

Boli to najmä lektori z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave. Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.  zaujala svojimi pokusmi z hydromechaniky a elektriny a fyzikálnymi aktivitami pre žiakov 6. a 9.ročníka. Doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. nešetrila svojimi silami aj silami v experimentoch. Záver dopoludňajšej časti strávili účastníci pri počítačoch v učebni informatiky a s PaedDr. Petrom Horváthom, PhD. si vyskúšali nový spôsob merania brzdnej dráhy auta. P. Horváth určoval prostredníctvom programu Tracker brzdnú dráhu auta v závislosti od jeho  rýchlosti. Doktorant Mgr. Jakub Čavajka využil aplikáciu mobilného telefónu na určenie frekvencie zvuku  a rýchlosti zvuku pomocou programu G-strings. Naše unavené mozgy  zaktivizovala PaedDr. Darina Výbohová, PhD., ktorá prepojila televízne súťaže a zábavné programy s fyzikou, chémiou aj biológiou.

Druhý deň bol Dňom monitorovania vody, ku ktorému Mgr. Ľubica Morková pripravila pokusy z hydromechaniky. Fyzikári si ich mohli vyskúšať a overiť si svoje hypotézy, správnosť fyzikálnych zákonitostí alebo si mohli vytvoriť v súvislosti s pokusmi problémové úlohy.

Potom P. Rapavý pozval fyzikárov do Astroparku vo hvezdárni v Rimavskej Sobote, kde si môžu návštevníci vyskúšať veľmi zaujímavé astropokusy osobne.

Všetkých účastníkov Murgašových dní pod svojou strechou vo vybavených laboratóriách, prednáškových priestoroch  hostilo Súkromné gymnázium, za čo patrí veľká vďaka zriaďovateľovi školy B. Becherovi, manažérovi P. Kolbányimu a celému učiteľskému zboru.

K spokojnosti a pohode fyzikárov prispel aj pán Tóth z hotela Clavis, organizátori Murgašových dní MPC B. Bystrica a mnohí ďalší.

Srdečná vďaka patrí sponzorom pani Kucejovej a Kucejovi zo Slovexpresu, R. Grendovi z Autogrenda, Mestskému informačnému centru v Lučenci, Z. Šufliarskej,  AMAVET-u a všetkým, čo mali chuť pomôcť.

Nech vlny vysielané fyzikármi na Murgašových dňoch hovoria namiesto J. Murgaša.

Účastníci Murgašových dní.