Technická súťaž žiakov ZŠ v Banskej Bystrici
               

Technická súťaž žiakov ZŠ v Banskej Bystrici

Dátum: 18.06.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Podporiť a usmerniť záujem talentovaných žiakov do technických oblastí bol jeden z cieľov VIII. ročníka „Technickej súťaže žiakov ZŠ“, ktorú zorganizoval AMAVET klub 937 pri SŠ Kremnička v spolupráci so ZSVTS Banská Bystrica.

Súťaž sa uskutočnila na základnej škole Radvanská. Súťažilo sa v  4 odborných kategóriách z oblasti logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky, astrológie a v jednoduchom experimente pod názvom „Elektromagnet“, kde súťažiaci vytvorili v rámci pokusu jednoduchý elektromagnet a jeho funkčnosť si vyskúšali pomocou kancelárskych spiniek. Výsledky súťažiacich vyhodnocovala odborná porota, zložená z dvoch členov AMAVET-u  a dvoch členov ÚKC ZSVTS . Súťaže sa zúčastnili žiaci  7. ročníka zo ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Badín, ZŠ J.G.T. Gaštanová, ZŠ Sitnianska, ZŠ SNP 20, ZŠ Hrnčiarska zo Zvolena. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Dián zo ZŠ Radvanská, na druhom mieste Petra Vinarčíková zo ZŠ Radvanská a na treťom mieste Richard Vojtek zo ZŠ Hrnčiarska, Zvolen. Súťažiacich odmenili vecnými cenami a diplomami. V rámci škôl sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Radvanská, na druhom mieste ZŠ J.G.Tajovského a na treťom mieste ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene. Školy získali poháre a diplomy. Okrem súťaže členovia AMAVET klubu  pripravili pre súťažiacich a záujemcov  ukážky zo svojej činnosti - prácu s robotmi a na posteroch prezentovali oblasti, do ktorých zameriavajú svoju činnosť. Usmerňovanie a vzbudzovanie záujmu žiakov o technické oblasti má veľký význam vo výchovno-vzdelávacom procese a v práci pedagógov. Podujatia podobného zamerania prispievajú k tomu, že záujem mladých ľudí o technické odbory v rámci činnosti AMAVET-u  má stúpajúcu tendenciu.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, Kremnička, Banská Bystrica