Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov
               

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Dátum: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

28 ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania oprávňujú podeliť sa nielen o úspešné výsledky, ale aj o poznatky ako zvýšiť záujem mladých ľudí o technické a prírodovedné vedy. Preto v AMAVET-e využili výzvu Operačného programu Ľudské zdroje a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v Prioritnej osi Vzdelávanie s Konkrétnym cieľom 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Aj keď proces schvaľovania projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 sa posunul o jeden rok, ambícia AMAVET-u podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky bola naplnená. Budú mať na to tri roky, od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021, aby naplnili cieľ projektu, ktorým je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Ako úspešne spracovať projekt na vedátorskú súťaž, ako vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedátorské pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predniesť výsledky skúmania pred kamarátmi, spolužiakmi, v škole, alebo na vedátorskej výstave či súťaži. Výhody vedátorského projektu sú v tom, že žiak vymýšľa, objavuje, tvorí, myslí samostatne a kreatívne, zvyšuje svoju prirodzenú gramotnosť, komplexne využíva vedomosti získané z vyučovacích predmetov a komunikuje.

Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase. Výhodou je rýchla vizuálna prezentácia zistených poznatkov a dosiahnutých výsledkov. Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o projekte.

Primárnou cieľovou skupinou projektu CVV sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií a sekundárnou dospelí – dobrovoľníci, predovšetkým pedagógovia. Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít, kde prvá je zameraná na zvýšenie kvalifikácie dobrovoľníkov a pedagogických zamestnancov prostredníctvom kurzov a druhá, na ňu nadväzujúca aktivita, zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania. S realizáciou aktivít sú spojené ďalšie činnosti v podobe podaktivít projektu ako je príprava a vydanie metodických príručiek, organizácia vedeckej súťaže, zabezpečenie účasti na vedeckých súťažiach, príprava akreditácie či vypracovanie expertnej analýzy.

Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery. Mladí ľudia budú odborne a metodicky vedení k príprave vlastných projektov v oblasti technických a prírodných vied s možnosťou účasti na vedeckej súťaži. Vzdelávanie pod dohľadom odborného a špecializovaného personálu naučí mladých ľudí vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedecké pokusy, kriticky myslieť, spracovávať získané dáta a predviesť ich na vedeckej súťaži. Merateľné ukazovatele projektu, deklarujúce počet vyškolených pedagógov a počet mladých ľudí zúčastnených na neformálnom vzdelávaní, sú v záujme vysokej dostupnosti vzdelávania nastavené na: 105 pedagógov a 7995 mladých ľudí. Úspešná realizácia projektu vytvorí podmienky na zvýšenie účasti pedagogických zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom novo akreditovaného vzdelávacieho programu a zároveň umožní zlepšenie uplatnenia mladých ľudí na trhu práce využívaním nadobudnutých kompetencií.

Prvá aktivita projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ - školenie lektorov - sa uskutočnilo od 13. do 15. apríla v Bešeňovej. Pilotného školenia sa zúčastnili vedúci AMAVET klubov z celého Slovenska, ktorí majú už konkrétne skúsenosti zo súťaží organizovaných AMAVET-om. Bolo zamerané na rozšírenie, doplnenie a prehĺbenie kvalifikácie budúcich lektorov v oblasti odborného a metodického vedenia mladých ľudí a na postupy tvorby posterovej prezentácie.

Ján Nemec, projektový manažér CVV