Fakty o podpore vzdelávania a popularizácii vedy a techniky
               

Fakty o podpore vzdelávania a popularizácii vedy a techniky

Dátum: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Mesto Partizánske a mimovládna organizácia AMAVET, v snahe rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže k vede a technike uzatvorili memorandum o spolupráci, ktorého úlohou je zabezpečiť podmienky a podporu pre rozvoj vedy a techniky, v inštitucionálnom, ale i v neformálnom rozmere existencie územnej samosprávy.

Šikovní žiaci škôl v Partizánskom dostanú príležitosť rozvíjať svoj talent v oblasti vedy a techniky. Zabezpečí im to Mesto Partizánske v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. „S mestom Partizánske máme výbornú spoluprácu už z minulosti, keďže každoročne na jeseň organizujeme spoločne Krajský festival vedy a techniky AMAVET, z ktorého vyberáme najúspešnejších žiakov na celoslovenské finále do Bratislavy“, hovorí o doterajšej spolupráci riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová. Memorandum o vzájomnej spolupráci podpísali riaditeľka AMAVET-u a primátor Mesta Partizánske Jozef Božík symbolicky deň pred Dňom učiteľov 27. marca 2018 na Mestskom úrade. „V memorande sa dlhodobo zaväzujeme, že chceme byť aktívni pri výbere talentovaných detí v oblasti vedy a techniky, pravidelne chceme posielať vybrané deti z Partizánskeho v júni do tábora mladých vedcov“, zdôraznil pri podpise memoranda primátor mesta Jozef Božík.

Mesto Partizánske podpisom memoranda o spolupráci deklaruje záujem podporovať aktivity organizované mimovládnou organizáciou AMAVET, a to prostredníctvom podpory klubovej činnosti, súťaží, Festivalu vedy a techniky AMAVET, ako i podpory účasti talentovaných žiakov a študentov miestnych škôl v táboroch „Zvedaví vedci“ v chorvátskom kempe Baško Polje. Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť žiakov prostredníctvom rôznych pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov. Samospráva v spolupráci s AMAVET-om každoročne vyberie do tábora 5 žiakov z Partizánskeho. Náklady bude hradiť mesto spolu so sponzormi.

Tretie tisícročie je tisícročím digitálnej revolúcie, z čoho vyplýva čoraz väčšia potreba osvojenia si vedomostí i zručností aj v takých oblastiach, akými sú veda, výskum a technika, pričom tieto znalosti môžu deťom a mládeži v budúcnosti pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce a zároveň môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť kvalitu rastu životnej úrovne širokej občianskej verejnosti. Spolupráca miestnej samosprávy v Partizánskom a občianskeho združenia AMAVET je krokom, ktorý premieňa slová o popularizácii vedy a techniky na konkrétne fakty a je hodné ho nasledovať.

https://www.youtube.com/watch?v=V1BPT3R5054&feature=youtu.be

Ján Nemec