Interný grantový systém
               

Interný grantový systém

Dátum: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ako to robí AMAVET

Na základe Programu finančnej podpory aktivít pre mládež na roky 2014 – 2020 a zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu SR prerozdelí AMAVET medzi klubmi finančnú dotáciu v roku 2018 aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

Už od roku 2013 realizujú v Asociácii pre mládež, vedu a techniku interný grantový program, ktorého úlohou je finančná podpora klubových aktivít detí a mládeže a najmä podpora aktivít priamo súvisiacich s cieľmi OZ AMAVET podľa stanov združenia.

Napríklad v tomto roku kluby AMAVET podávali žiadosť pre udelenie finančnej dotácie prostredníctvom klubového projektu do konca februára. V roku 2018 takto prerozdelia dotáciu z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia v percentuálnom pomere 80:20. Na základe bodového hodnotenia klubovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok dostanú kluby dotáciu vo výške 80% z dotácie a Grantový systém AMAVET bude tvoriť 20% z dotácie. Výška žiadanej dotácie pre jeden projekt je maximálne do 500 eur.

Grantová komisia vyhodnotí projekty do konca marca. Pri rozhodovaní berie do úvahy aj počet detí, počet stretnutí, počet nahlásených aktivít. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu, týkajúcu sa podaného projektu. V tomto roku podalo 22 klubov z 55-tich až 35 projektov.

Po schválení projektu podpíšu kluby zmluvu a finančné prostriedky im prevedie sekretariát do 14 dní bezhotovostne na bankový účet konkrétneho klubu AMAVET. Takto sú v Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančné prostriedky používané na presne cielený účel a prinášajú efektívnu prácu s mládežou, orientovanú na vedu a techniku.

Ján Nemec