AMAVET je členom Digitálnej koalície
               

AMAVET je členom Digitálnej koalície

Dátum: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Digitálna koalícia rozširuje svoje rady, členovia plnia záväzky

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave vo štvrtok 8. februára 2018. Ciele a aktivity Digitálnej koalície, podporujúce rozvoj digitálnych zručností, majú veľkú odozvu. Do radov koalície sa preto rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, počet členov Digitálnej koalície sa tak rozšíri na 37. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Za Asociáciu pre mládež, vedu a techniku sa slávnostného pristúpenia nových členov do Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania zúčastnila riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová. Svojim podpisom memoranda o pristúpení do Digitálnej koalície potvrdila záväzky občianskeho združenia: Rozšíria možnosti získavania základných digitálnych zručností v rámci neformálneho vzdelávania mládeže. Jeho nosnou časťou je pravidelná organizácia celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET, ktorá má v roku 2018 už 13. ročník. Cieľom je rozširovať účasť mládeže na neformálnom vzdelávaní, ktoré zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl, s cieľom pripraviť mládež pre život v digitálnom svete a pripraviť ich na vznik nových povolaní, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti. Súčasťou záväzkov je aj zvýšiť úroveň digitálnych zručností u talentovanej mládeže a zvýšiť záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo. Realizujú ich v spolupráci s partnermi celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET a spoluorganizátormi STU Fakultou informatiky a informačných technológií a Zastúpením Európskej komisie v SR. Formou hier, zábavy a súťaže chcú zatraktívniť cestu mládeže ku štúdiu informačných technológií a spopularizovať štúdium na vysokých školách, odborov informatiky a informačných technológii.

Na snímke zľava predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko Pavol Lančarič, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský a generálny tajomník ministerstva školstva Mario Schrenkel

Prvé účtovanie splnených záväzkov

Medzi splnenými záväzkami so silným dopadom na zlepšovanie digitálnych zručností Slovákov sú napríklad záväzky Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zaradilo Digitálnu koalíciu do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, ale aj spoločnosti T-Systems, ktorá pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách sa do nich prihlásilo 78 študentov.  Spoločnosť zároveň do škôl dodala 210 notebookov. Vďaka Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku  sa vyše 1900 študentov a 121 škôl zapojilo do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 Zastúpenie podporilo projekty Junior InternetIT Fitness Test a Aj ty v IT.

Spoločnosť Cisco Systems Slovakia je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov). V Študentskom trénerskom centre spoločnosti Microsoft, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, sa podarilo pripraviť 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov splnila záväzok v podobe spracovania strategického materiálu Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociáciou Slovenska spustila s univerzitou v Charkove historicky prvý spoločný študijný program so zameraním na IT, ktorý umožní ukrajinským študentom doštudovať a súčasne získať prax v IT firmách na Slovensku.

Aktuálny stav plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície je dostupný na webovej stránke www.digitalnakoalicia.sk.

„Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky. Vyzdvihnem najmä IT Akadémiu, národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2100 pedagógov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

„Som rád, že Digitálna koalícia je aktívna a od jej vzniku sa nám spoločne podarilo splniť množstvo záväzkov. Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky. Za výrazný prínos považujem aj vzájomné prepájanie  aktivít členov Digitálnej koalície – ako príklad možno uviesť spoluprácu členov koalície pri spustení študijného programu s univerzitou v Charkove. Získame  tak kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou. Pevne verím, že členovia Digitálnej koalície budú pribúdať i v budúcnosti a pomáhať v zlepšovaní digitálnych zručností na Slovensku“ skonštatoval prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Ministerstvo školstva  ako jeden z hlavných členov Digitálnej koalície vníma zásadnosť zmien, ktoré Slovensko očakávajú,  ako je napríklad Digitálna transformácia či tzv. Priemysel  4.0. V tomto kontexte je zásadnou výzvou rezortu, aby slovenský vzdelávací systém pripravil absolventov škôl na dramatické zmeny, ktoré nás čakajú. Podľa svetových štúdií sa do 10 rokov zmení polovica pracovných pozícií a pracovný trh bude vyžadovať digitálnymi zručnosťami vybaveného človeka. Myšlienka Digitálnej koalície a úsilie IT Asociácie Slovenska a úradu vicepremiéra má význam v tom, že sa spoja sily naprieč celou spoločnosťou – štát, verejný sektor, firemný sektor i občanov,  aby sa Slovensko na tieto zmeny dobre pripravilo a podľa možností v budúcnosti z nich aj vedelo ťažiť. Rezort školstva sa zaviazal celkovo k 23 záväzkom. Všetky naše záväzky sú priebežne napĺňané jednotlivými útvarmi v rámci rezortu formou rôznych programov a projektov,“ doplnil po skončení zasadnutia výkonného výboru generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel.

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Foto: TASR