Letný detský tábor s prívlastkom Veda na dosah
               

Letný detský tábor s prívlastkom Veda na dosah

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Spomienka na leto

Prázdniny sú priestorom na realizáciu voľno časových aktivít, predstáv a snov. Centrum voľného času (CVČ) v Partizánskom ponúka v tomto období rodičom možnosť umiestniť svoje deti v prímestskom letnom tábore, v ktorom môžu zmysluplne využívať čas, kedy ich rodičia sú v zamestnaní. Tento rok prvý turnus mal inú podobu.

Vedenie Centra voľného času využilo ponuku Hvezdárne a  AMAVET klubu č. 808 na zorganizovanie tábora s aktivitami „technického“ zamerania. Prímestský tábor sa niesol v znamení „TECHnické LABoratórium s prívlastkom – Veda na dosah. Dvadsať štyri detí so záujmom o prírodné a technické vedy sa 10. júla v ranných hodinách stretli v priestoroch CVČ, kde ich pracovníci CVČ a spoluorganizátori podujatia rozdelili do troch sekcií, astronomickej, robotickej a raketo-modelárskej. Pripravený program bol obsahovo zameraný na sprostredkovanie základných informácii o vesmíre, stavbu robotických modelov zo stavebníc a konštrukčne na zostrojenie papierovej rakety v rámci raketo-modelárskej činnosti.

Astronomické poznatky boli prezentované v rámci astronomického softvéru, ktorí vytvoril obraz aktuálnej hviezdnej oblohy. Poslucháči získali základný prehľad o Slnku, fázach Mesiaca, polohe planét a súhvezdí pozorovateľných počas týchto dní a nocí. Po krátkej prestávke pokračoval program, kde hlavné slovo mal prišelec z hviezd „PAXI“, ktorý účastníkov astronomickej sekcie oboznámil nielen s pohybmi Zeme, planetárnym systémom Slnka, ale i výskumom komét. Tretí blok bol už venovaný aktivite, v rámci ktorej si každý účastník vystrihol masku v podobe planéty, ktorá sa mu páčila. Po obedňajšej prestávke bola príležitosť pozorovať upraveným astronomickým ďalekohľadom slnečnú atmosféru, v ktorej sa nachádzala veľká slnečná škvrna. Poobedňajší program pokračoval voľno časovými aktivitami v podobe hier a súťaží.

V čase prezentácií astronomických vied pre osem detí pracovalo ďalších osem v sekcii robotiky a posledná osem-členná skupina v sekcii raketo-modelárskej. Základňou pre robotiku boli stavebnice Lego MINDSTORMS, z ktorých bola príležitosť postaviť si svojho vlastného robota, naprogramovať ho a predviesť na záverečnom zhodnotení technického laboratória. LEGO stavebnice umožňujú kreatívny a technický prístup k riešeniu vlastného zadania tak, ako si ho každá dvojica sekcie robotiky určila. Lego kocky a ďalšie komponenty vytvorili prostredníctvom detskej fantázie a predlôh humanoidného robota, strieľajúceho  škorpióna, plaziaceho sa hada, vysokozdvižný vozík a ďalšie robotické modely.

V raketo-modelárskej sekcii bola práca s modelom pre niekoho náročná a pre iného veľmi ľahká. Záležalo na tom, ako kto vedel ovládať nožnice a lepidlo. Bolo potrebné vystrihnúť predtlačený model rakety, poskladať ho a zlepiť, potom vystrihnúť a správne nalepiť stabilizátory letu. Do špice rakety sa zbalil tzv. streamer, ktorý spomaľoval zostup a pád rakety na zem. Vedúcemu raketo-modelárskej sekcie Jozefovi Jaššovi pomáhali dve asistentky, ktoré nielen dohliadali na mladých konštruktérov, ale v prípade potreby aj pomohli pri vystrihovaní, či lepení rakety. V nasledujúcich dňoch sa frekventanti jednotlivých sekcií vymenili, čiže všetci účastníci prímestského tábora prešli vzdelávacou astronomickou, robotickou a modelárskou činnosťou.

Streda 12. júl  bol dňom exkurzie do „AureliA“, zážitkového centra vedy v Bratislave. Názov zážitkového centra vedy Aurelium je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významným slovenským fyzikom, technikom a zakladateľom teórie parných a plynových turbín. V tomto priestore dostali účastníci tábora príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Mali možnosť interaktívne sa vzdelávať.

Túto jedinečnú možnosť využili aj naši „absolventi“ TechLabu.  Zo začiatku sa pomaly oboznamovali s jednotlivými exponátmi, keď zistili na akom princípe fungujú potom neboli žiadne problémy dosiahnuť žiadaný výstup predvádzaného  pokusu alebo prezentácie. Všetci sa mohli presvedčiť, že aj veda môže byť zábavná a inšpiratívna. Po dva a pol hodine interaktívnej zábavy z oblasti prírodných a technických vied sa účastníci exkurzie premiestnili do prístavu, kde sa nalodili na loď a absolvovali krátky výlet po našej najväčšej rieke Dunaj s vyhliadkou na centrum Bratislavy.

V predposledný deň letného prímestského tábora pokračovala práca detí v troch sekciách. Realizovali robotické modely, stavby rakiet a prezentovali astronomické poznatky.

Piatok 14. júla vyvrcholila týždenná snaha účastníkov tábora. V priestoroch miestnej hvezdárne v Malých Bieliciach, kam sa táborníci presunuli, ich čakalo nielen praktické pozorovanie Slnka, ale hlavne vyvrcholila raketo-modelárska činnosť.

Pod dozorom raketového majstra a jeho asistentky si každý účastník mohol vypustiť svoju vlastnú raketu. Poveternostné podmienky boli takmer ideálne, pretože väčšina rakiet pristávala v blízkosti štartu.  Merači času letu rakety mali čo robiť, aby správne zmerali čas od vystrelenia až po návrat rakety, padajúcej na streameri na Zem. Najlepšie časy a tým i najlepšie parametre svojich rakiet mali Juraj Konečný,  Michal Mšáll a Rastislav Mozola.

Poobedňajší návrat do priestorov Centra voľného času bol príležitosťou na vyhodnotenie práce jednotlivých účastníkov prímestského letného tábora v oblasti astronómie, robotiky a raketo-modelárstva. Tí najaktívnejší boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh, mapiek a pexesa.

Ako spoluorganizátor podujatia môžem len skonštatovať, že účastníci prímestského tábora, boli nielen zaujatí možnosťou prijímať nové poznatky, ale ukázali sa ako technicky a manuálne veľmi zruční. Dúfame, že v prípade záujmu rodičov a detí sa budeme môcť podieľať na realizácii letného tábora aj v nasledujúcom roku 2018.

 

Text a foto: Vladimír Mešter