LaBáK v novom školskom roku po novom
               

LaBáK v novom školskom roku po novom

Dátum: 13.09.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Súťaž mladých žiakov – vedátorov LaBáK je kombináciou klasického korešpondenčného seminára a internetového prostredia. Riešitelia zadávajú výsledky online na webstránku. Súťaž má štyri súťažné kolá v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na preberané učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie atď., pričom úroveň nepresahuje úroveň úloh riešených na hodinách v škole. Do LaBáK-u sa zapájali doteraz žiaci od 5. ročníka základných škôl, respektíve od 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl  a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Ako nám pred začiatkom nového ročníka súťaže povedala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku Ing. Gabriela Kukolová: „Najväčšou zmenou v novom školskom roku 2017/2018 je väčší počet kategórii, ktoré umožnia objektívnejšie hodnotenie súťažiacich vzhľadom na vek. Zapojíme do súťaže dokonca aj Materské školy, aby už od predškolského veku deti hravou formou získavali návyky a vzťah k prírodovedným predmetom.“

Súťažiacim sa už nebude „prihovárať“ doterajší koordinátor LaBáKu Dominik Kostoláni, ktorý po prvom testovacom ročníku, ktorého iniciátorom bol Michal Zajaček, úspešne koordinoval druhý až piaty ročník, za čo mu patrí úprimná vďaka. Od šiesteho ročníka je hlavným koordinátorom a administrátorom stránky www.labak.net Juraj Vasek, úspešný účastník niekoľkých súťaží AMAVET-u. Je živým príkladom ako sa zo „žiaka“ môže stať „učiteľ“. V práci mu budú v rámci tvorby úloh a opráv zadaní pomáhať Michal Zajaček, externý spolupracovník AMAVET-u pre prírodné vedy, v súčasnosti pôsobí na Max Planck Inštitúte v Bonne a Univerzite v Kolíne nad Rýnom, a Dávid Richter, projektový koordinátor Festivalu vedy a techniky AMAVET a Junior Internet.

Tento rok dôjde aj k zmene harmonogramu Labáku. Registrácia súťažiacich bude možná počas všetkých štyroch kôl. Prvé kolo bude od 1. do 31. januára 2018, druhé od 1. do 28. februára, tretie od 1. do 31. marca a štvrté kolo bude od 1. do 30 apríla. Vyhodnotenie sa uskutoční v júni. Opäť patrí poďakovanie Nadácii Volkswagen Slovensko, ktorá nielen v minulých rokoch, ale aj v novom ročníku podporila LaBáK, bez čoho by nebolo možné zapojiť mladých vedátorov do súťaže.

Témou šiesteho ročníka LaBáKu je Doprava súčasnosti a budúcnosti:

1. kolo Pozemná doprava

2. kolo Vodná doprava

3. kolo Vzdušná doprava

4. kolo Doprava vo vesmíre

Na záver si pripomeňme ešte vyhodnotenie skončeného piateho ročníka LaBáK-u, ktorý sa niesol v duchu štyroch živlov a teda v duchu ohňa, vody, zeme a vzduchu. Spolu bolo pre riešiteľov pripravených 80 rôzne náročných úloh rozčlenených do dvoch súťažných kategórií a štyroch súťažných kôl. V rámci kategórie základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií obsadili víťazné priečky nasledujúci riešitelia:

1. miesto – Jana Šošovičková zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici

2. miesto – Adam Šagát zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici

3. miesto – Petra Polanská zo ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

4. miesto – Kamil Horník zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici

Víťazmi jednotlivých súťažných kôl v tejto kategórii sa stali:

1. kolo – Margaréta Lejová zo Základnej školy Dudova v Bratislave

2. kolo – Petra Polanská

3. kolo – Jana Šošovičková

4. kolo – Adam Šagát

V kategórii štvorročných gymnázií, vyšších ročníkov osemročných gymnázií a iných stredných a odborných škôl obsadili víťazné priečky nasledujúci riešitelia:

1. miesto – Samuel Škoda z Gymnázia Varšavská v Žiline

2. miesto – Matej Nemeček z Gymnázia Varšavská v Žiline

3. miesto – Emília Beniačiková z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

4. miesto – Matúš Komár z Cirkevnej strednej školy sv. Cyrila a Metoda v Snine

Víťazmi jednotlivých súťažných kôl v tejto kategórii sa stali:

1. kolo – Samuel Škoda

2. kolo – Matej Nemeček

3. kolo – Emília Beniačiková

4. kolo – Matúš Komár

Na vyššie uvedených riešiteľov umiestnených na prvých priečkach čakali zaujímavé ceny, ako napr. kvadrokoptéry, tablety, flash disky, predplatné magazínu Quark, ktorý je partnerom podujatia, či poukážky do kníhkupectva.

Zbierku úloh online súťaže LaBáK za školský rok 2016/2017 nájdete na: https://issuu.com/dominikkostolani4/docs/zbierka___loh_16_17_pdf

 

Dominik Kostoláni, Michal Zajaček, Ján Nemec