ĽAHOSTAJNOSŤ K ZÍSKANIU FINANCIÍ?
               

ĽAHOSTAJNOSŤ K ZÍSKANIU FINANCIÍ?

Dátum: 10.02.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Väčšina klubov AMAVET-u nevyužila možnosť získať peniaze na svoju činnosť

Valné zhromaždenie AMAVET-u z 8.12.2012 rozhodlo o grantovom programe, ktorého úlohou je finančná podpora klubových aktivít detí a mládeže a najmä podpora aktivít priamo súvisiacich s cieľmi občianskeho združenia AMAVET podľa jeho stanov.

AMAVET v roku 2016 prerozdelí časť dotácie z MŠVVaŠ SR na priamu činnosť s deťmi a mládežou na základe schválenia Valným zhromaždením v percentuálnom pomere 80:20. 80 percent z dotácie ministerstva dostanú kluby na základe bodového hodnotenia a 20 percent bude prerozdelených podľa Grantového systému AMAVET-u. Výška žiadanej dotácie je maximálne 500 eur.

Do termínu podania písomnej a súčasne elektronickej žiadosti, zaslalo na Sekretariát projekt z 55-tich klubov z celého Slovenska len 17 klubov s 28-mi projektami!

Grantová komisia začne svoju činnosť po zverejnení výšky dotácie pre AMAVET z MŠVVaŠ SR na rok 2016 a vyhodnotí projekty do 29. februára. O výsledkoch bude Sekretariát informovať žiadateľa najneskôr do siedmich kalendárnych dní od tohto dátumu prostredníctvom mailu. Grantová komisia bude pri hodnotení prijatých projektov a rozhodovaní brať v úvahu aj tieto ukazovatele: počet detí, počet stretnutí, počet nahlásených aktivít. Grantová komisia má právo vyjadriť sa k špecifickým požiadavkám. Taktiež má právo dodatočne dožiadať ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa podaného projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe Programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2015 - 2017, zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzavretej v zmysle zákona 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerozdelí AMAVET finančnú dotáciu v roku 2016 aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

naj